Fresh
Most Viewed

Flower of Scotland sing-along lyrics

http://www.reverbnation.com/petercoia All the words to the Scottish National Anthem and the song for you Scots to sing-along to! The singer here is the late Roy Williamson of 'The Corries' who also wrote the song way back in 1967. The Flower of Scotland 1. O flower of Scotland When will we see Your like again That fought and died for Your wee bit hill and glen And stood against him Proud Edward's army And sent him homeward Tae think again 2. The hills are bare now And autumn leaves lie thick and still O'er land that is lost now Which those so dearly held And stood against him Proud Edward's army And sent him homeward Tae think again 3. Those days are passed now And in the past they must remain But we can still rise now And be the nation again And stood against him Proud Edward's army And sent him homeward Tae think again Words and music: Roy Williamson. (c) The Corries (Music) Ltd. Website: The Flower of Scotland (Gaelic translation) Here is an authorised Gaelic translation FLOWER OF SCOTLAND (translation by John Angus Macleod) O Fhlu\ir na h-Albann, cuin a chi\ sinn an seo\rsa laoich a sheas gu ba\s 'son am bileag feo\ir is fraoich, a sheas an aghaidh feachd uailleil Iomhair 's a ruaig e dhachaidh air chaochladh smaoin? Na cnuic tha lomnochd 's tha duilleach Foghair mar bhrat air la\r, am fearann caillte dan tug na seo\id ud gra\dh, a sheas an aghaidh feachd uailleil Iomhair 's a ruaig e dhachaigh air chaochladh smaoin. Tha 'n eachdraidh du\inte ach air di\ochuimhne chan fheum i bhith, is faodaidh sinn e\irigh gu bhith nar Ri\oghachd a-ri\s a sheas an aghaidh feachd uailleil Iomhair 's a ruaig e dhachaidh air chaochladh smaoin.
COMMENTS
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

Related